Araştırma

        Proje Birimi 

FAKÜLTEMİZ PROJE EKİBİ VE FAALİYETLERİ

AMAÇ

İstanbul Üniversitesi-Cerahpaşa’nın en çok proje üreten fakülteleri arasında yer alarak, bilimin öncüsü olma vizyonu ile oluşturulmuş proje ekibimiz, dış kaynaklı projeler, Kalkınma Bakanlığı projeleri, TUBİTAK projeleri ve üniversitemiz bilimsel araştırmaları birimi tarafından desteklenen projelerinde fikirden yazım aşamasına kadarki tüm süreçlerde aktif rol alma ve fakülte akademik personeline danışmanlık yapma amacındadır.

Bilimsel Araştırma Proje Birimi

Prof .Dr.Ela TARAKCI BAŞKAN
Prof.Dr.Ahmet AKGÜL ÜYE
Prof.Dr. İpek YELDAN ÜYE
Prof.Dr.İlhan Kerem ŞENEL ÜYE
Doç. Dr Taner ARTAN ÜYE
Dr.Öğr.Üyesi Tülay YILMAZ ÜYE
Dr.Öğr.Üyesi Banu KUMBASAR ÜYE
Dr.Öğr.Üyesi Sera ÇETİNGÖK ÜYE

 

      Projelerimiz

 

 

 • Ventrogluteal alan enjeksiyonunda bölge belirleme yöntemlerinin güvenirliği (TÜBİTAK)
 • Lise öğrencilerinin internet kullanımına yönelik tutumlarının sağlık davranışları üzerine etkisi (BAP)
 • Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Suçluluk ve Utanç Düzeyleri (BAP)
 • Bir üniversite hastanesinin çocuk endokrin polikliniğinin çocuklar ve yakınları tarafından değerlendirilmesi ve etkileyen faktörler (BAP)
 • Hemşirelerin sosyotropik otonomik kişilik özellikleri ve sürekli öfke-öfke ifade tarzları arasındaki ilişki (BAP)
 • Hemşirelerin bilgisayar okur-yazarlığı ve sağlık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumları (BAP)
 • Anaokulu çocuklarında obeziteden anneler mi sorumlu? (BAP)
 • Dışardan uygulanan termomekanik uyarı ve dikkati başka yöne çekmenin çocuklarda kan alma sırasında oluşan ağrıyı azaltmada etkileri (BAP)
 • Çocuklarda Kan Alma İşlemi Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltmada İki Farklı Yöntemin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Kaleydoskop-Dikkati Başka Yöne Çekme Kartları (BAP)
 • Ergen Sağlığının Sürdürülmesi ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü (BAP)
 • İstanbul’da aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık profesyonellerinin aşı uygulamaları konusundaki bilgi ve pratikleri (BAP)
 • Fetal anomali nedeniyle medikal abortus önerilen gebelerde ailenin kararında etkili olan faktörlerin incelenmesi (BAP)
 • Ergenlerde Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ile Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (BAP)
 • Yaşlıya bakım veren bireylerde bakıcı yükünü azaltmada Mc Gill modeline temellenen hemşirelik bakımının etkinliği (BAP)
 • Psikiyatrik hastalığı olan kadınlar ve çocuklarının bağlanma biçiminin çocukluk çağı örseleyici yaşantılarla ilişkisi (BAP)
 • Hemşirelerin meme, serviks ve kolon kanseri bilgilerinin değerlendirilmesi (BAP)
 • Enterokutan fistüllerde hemşirelik bakımı ve hasta eğitimi (BAP)
 • Hemşirelerde kas iskelet sistemi ağrılarının değerlendirmesi (BAP)
 • Hemşire ve ebe öğrencilerin el hijyeni uyumlarının değerlendirmesi (BAP)
 • Kontinans öz-yeterlilik ölçeğinin Türk kadınlarda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (BAP)
 • Ameliyat öncesi açlık süresinin hastanın fizyolojik parametreleri üzerine etkisi (BAP)

 

 • İnme Sonrası Üst Ekstremite Motor Fonksiyonun Kinematik Değerlendirilmesi (TÜBİTAK)
 • Çocuklarda Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Leap Motion Sensörü Yardımı ile Yapılan Egzersizlerin Etkinliğinin Araştırılması (TÜBİTAK)
 • Gelişmekte Olan Çocuklarda Femoral Anteversiyon Artışının (Çarpık Bacaklılık) Biyomekanik Etkilerinin Tespit Edilmesi (TÜBİTAK)
 • Spastik Kas Mekaniğinin İntraoperatif Deneylerle Araştırılması: Eklem Hareket Kısıtına Kas-Bağdoku Sisteminin Kümülatif Anormal Fonksiyonunun Yol Açtığını Göstermeye Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar (TÜBİTAK)
 • Eklem Hareketini Sınırlayan Patolojilerin Tedavisinde Kullanilan Botoks Uygulamasının Kas Biyomekaniğine Etkilerinin Miyobağ Dokusal Kuvvet İletimi Temelinde Araştırılması:Sonlu Elemanlar Analizi ve Hayvan Deneyleri (TÜBİTAK)
 • Torakal Maniplasyonun, torakal mobilite, fonksiyonel kapasite ve solunum fonksiyonlerına etkisi (BAP)
 • Juvenil idiyopatik artritli çocuklarda video bazlı oyunlarla yapılan görev odaklı eğitimin aktivite performansı ve katılım üzerine etkisi (BAP)
 • Kas güçsüzlükleri ve birlikte görülen yürüme problemlerinin sert diz (stiff knee) yürüyüşünün oluşumuna etkilerinin araştırılması (BAP)
 • Adolesanlarda yürümenin biyomekaniği üzerine tek taraflı sırt çantası taşımanın etkisi (BAP)
 • PedsQL 3.0 Artrit Modülü’nün Türkçe’ye kültürel adaptasyonu, geçerlik ve güvenilirlik çalışması (BAP)
 • Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda İnspiratuar Kas Eğitiminin; Egzersiz Kapasitesi, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi (BAP)
 • Juvenil idiopatik artrititli çocuk ve adolesanlarda fiziksel aktivite seviyesi, anksiyete, depresyon ve fonksiyonel yetenekler arasındaki ilişki (BAP)
 • Mulligan tekniği, pasif eklem mobilizasyonu, geleneksel fizyoterapinin diz osteoartrit tedavisindeki etkilerinin karşılaştırılması (BAP)
 • Multipl Skleroz’da grup egzersiz çalışmasının denge, fonksiyonel durum, spastisite, yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerine etkileri (BAP)
 • Multipl Skleroz’lu hastalarda kognitif yetersizlikler ile günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık seviyesi arasındaki ilişki (BAP)
 • Pelvik taban kas eğitimi menapoz aşamasını etkiler mi? (BAP)
 • Üniversite öğrencilerinde yaşlılık ile ilgili tutumların değerlendirilmesi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyoloji Bölümü ile ortak kabul edilmiş proje)
  • Gallium 68 Sitrat sentezi karakterizasyonu ve enfeksiyonu görüntülemesi (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)
 • İç kulak anomalilerinde elektrofizyolojik bulguların değerlendirilmesi (Kalkınma Bakanlığı projesi)
 • Sessizliğime ses ver projesi (İSTKA)
 • Dinamik vestibuler sistem analiz algoritması geliştirilmesi ve denge tespit cihazı tasarımı projesi (TÜBİTAK)
 • Dezavantajlı çocuklara hayat rehberi yetiştirme projesi (İSTKA)
 • Sosyal hizmet uzmanlarının yoksulluk algısının yoksullukla mücadele programına etkisi (BAP)
 • Çocuklarda ve ergenlerde riskli durumlar öngörme ve prevansiyon (BAP)
 • Hayata bir çocuk, bir çocuğa hayat projesi (İSTKA)
 • Okullarda sosyal hizmet uygulaması (Şişli Kaymakamlığı)
 

 

   PATENTLERİMİZ

EBELİK BÖLÜMÜ

21 adet patent başvurusu bulunmaktadır.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

10 adet patent başvurusu bulunmaktadır.

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ

1 adet sonuçlanmış, 1 adet başvurusu yapılmış patenti bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İst-GETAM

 İstanbul Geronteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak başvurusunu yaptığımız, “İstanbul Kalkınma Ajansı”tarafından başarılı bulunan ve desteklenmesine karar verilen projemizin genel hedefi, yaşlıların mobilite, denge, düşme gibi sağlık problemlerine, iletişim, boş zaman aktiviteleri, çalışma ve yaşam alanları ile ilgili sorunlarına teknolojik çevreler ve tasarımlar ile tedavi edici, ergonomik ve sosyal çözümler bulmayı amaçlayan İstanbul Geronteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İst-GETAM) kurulması ve üniversite, sivil toplum kuruluşları, hastaneler, kamu kurumları ve özel sektörün katıldığı bir iş birliği ağı ile hayata geçirilmesidir.

 Üniversitemizin özellikle İstanbul'daki sağlık hizmetlerindeki tecrübesi ve yenilikçi uygulamaları birleştiren yüzü olması hedeflenen “Yaşlılarda inovasyon: İstanbul Geronteknoloji uygulama ve araştırma merkezi (İst-GETAM)” projemiz, İstanbul ilindeki yaşlılara hizmet sunacak, ardından Türkiye’deki diğer şehirlerde benzer merkezlerin kurulmasına öncülük edecektir.​

Projemiz kapsamında merkezimizin ilk olarak hayata geçireceği faaliyetler:

> Yaşlılarda denge, düşme riskleri, kas-iskelet sistemi problemlerinin teknoloji destekli cihazlarla değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu

> Yaşlıların sağlık problemlerinin tespit edilmesi ve öngörülen sorunlara Geronteknolojik prevensiyon stratejileri kapsamında önleyici ve iyileştirici yaklaşımların sağlanması

> Yaşam alanlarındaki çevresel sorunları olan yaşlı bireyler için danışmanlık hizmeti ve inovatif tasarımlarla ergonomik çözümlerin sağlanması

> Yaşlıların sosyal, mimari, tıbbi ve yaşam içinde gerekli diğer teknolojik araç gereçlerin kullanımı ve günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili video bazlı eğitim ekipmanlarının geliştirilmesi ve eğitim verilmesi.

> Yaşlı bakımında bilişim teknolojisi gereksinim ve uygulamalarına yönelik ulusal çapta farkındalık yaratacak bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi

> Gerontoloji Alanında Multidisipliner Ar-Ge işbirliği ağının oluşturulması

> Projemizin üniversitemize ve hizmet alacak tüm yaşlılara ve yakınlarına fayda sağlamasını temenni ediyoruz.

11 Kasım 2016 tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısı

İstanbul Geronteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bilgilendirme toplantısı 11 Kasım 2016 tarihinde Dekan Prof.Dr. Ahmet AKGÜL'ün ev sahipliğinde, Bakırköy Kaymakamı Sayın Adem ÖZTÜRK, Bakırköy Belediye Başkanı Sayın OP. DR. Bülent KERİMOĞLU, Bakırköy İlçe Sağlık Müdürü Sayın Ali Osman ÇOLAK , Bakırköy İlçe Müftüsü Sayın Mustafa AÇIKALIN, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bakırköy İlçe Müdürü Sayın Metin ALBAYRAK, Bakırköy İşadamları Derneği Başkanı Sayın A. Salim YILMAZ, Bakırköy Halk Eğitim Müdürü Sayın Yener YILDIRIM ve Bakırköy Rehberlik Araştırma Müdürü Sayın Hasan KARA'nın katılımlarıyla fakültemizde yapıldı.

 

 

 

Bahçelievler Belediye Başkanı Sayın Osman Develioğlu ile İst-GETAM İSTKA proje ekibi toplantı gerçekleştirdi, yeni projeler konuşuldu.
15129095_1326859573993702_6200252489672976595_o

İlk İzlem Toplantısı öncesi proje ekibinin hazırlık çalışmaları

 

İst-GETAM Projesi 1.çalıştayı 6 aylık gece-gündüz çalışmanın sonucu olarak kabul edilmiş olan ve çalışmalarına başlamış olduğumuz İSTKA projesinin ilk çalıştayını gerçekleştirdik. Türkiye'de bir ilk olan ve dünyada sayılı örnekleri bulunan GERONTEKNOLOJİ merkezi kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm proje ekibine ve projemizin iştirakçilerinden Bahçelievler Belediyesi Başkanı Sayın Osman Develioğlu ve Başkan Yardımcısı Sayın Zekeriya Yıldız'a, Bahçelievler Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Adnan Develioğlu'na, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Süheyla Apaydın ve Başhekim Yardımcıları Sayın Musa ÇIRAK ve Sayın Mehmet YÜRÜYEN'e, Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Sayın Devrim Tarakçı'ya katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme, Stratejik Planlama (ADEK)

Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler, ülkelerin her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da sistemlerini yeniden değerlendirmelerini ve gelişmeler ışığında yeniden yapılandırmalarını beraberinde getirmiştir. Her geçen gün yükseköğretime olan talebin artması, buna karşın kamu kaynaklarından yükseköğretim kurumlarına ayrılan kaynakların aynı oranda artmaması, yaşanan hızlı ekonomik ve sosyal değişimler ile bilgi ekonomisi ve toplumu esaslı gelişmelerin yükseköğretim kurumlarından daha nitelikli hizmet beklentisinin artması ile hızla daha büyüyen ve yönetimi daha kompleks hale gelen yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerinde sistematik ve stratejik yaklaşımları zorunlu hale getirmektedir. Bu değişim, özellikle Amerika Birleşik Devletlerine kıyasla yükseköğretim ve araştırmada giderek rekabet gücünü kaybeden Avrupa ülkelerinin Lizbon Süreci ile başlayan ve 2010 yılına kadar dinamik ve etkin bir bilgi toplumu ve ekonomisi oluşmayı hedefleyen Avrupa düzeyinde radikal bir hızda yaşanmaktadır.
 
Avrupa ülkelerinin bu kapsamda, etkin ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ve Avrupa Araştırma Alanı (AAA) oluşturma çalışmaları Bolonya süreci ile şekillenmiş ve bunu takip eden süreçler ile desteklenerek geliştirilmiştir. Günümüzde bu kapsamdaki çalışmalar büyük ivme kazanarak devam etmektedir. Bu kapsamda yürütülmekte olan çalışmaların içerisinde, Avrupa yükseköğretimin güçlendirilmesi, kalite düzeylerinin yükseltilmesi ve ortak kabul görmüş belirli standartlarda yükseköğretim sistemlerinde kalite güvence sistemlerinin oluşturulması yönündeki çalışmalar en önemli gündem maddesi haline gelmiştir. Bolonya süreci içerisinde bu konuda yapılan çalışmalar ve öneriler Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği (ENQA)’nin 2005 yılında yayınlamış olduğu “Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları” raporunda yayınlanmıştır. Bu raporda yayınlanmış olan ilke ve standartlar günümüzde bu alanda yürütülmekte olan çalışmalara rehberlik etmekte ve bu sayede Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile uyum içinde ve kıyaslanabilir kalite düzeyinde hizmet vermeleri hedeflenmektedir.
 
Bu kapsamda, her ülke kendi eğitim sistemine uygun kalite güvence standartlarını ortaya koymakta ve bu standartlar ışığında kendi eğitim sistemlerini değerlendirmektedir. Aynı kapsamda, ülkeler yükseköğretim kurumlarının kalite geliştirme faaliyetlerinin değerlendirilmesi için kalite ajansları oluşturulmakta ve dış değerlendiricileri kullanarak yükseköğretim kurumlarının kalite düzeylerinin belirlenmesini sağlamaktadırlar. Ülkemizde de bu gelişmeler ışığında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, yükseköğretimde kalite standartlarının oluşturulması, yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve bu alanda uluslararası uyumluluğun sağlanabilmesi için YÖK tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” yönetmeliği 25942 Sayı ve 20.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında, çalışmaları koordine etmek üzere, Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) kurulmuştur. YÖDEK, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını ilgili yönetmelik ışığında yürütülebilmesine rehberlik edecek süreçleri tanımlamıştır. Söz konusu yönetmeliğin 8. Maddesi gereği Yükseköğretim kurumları kendi içlerinde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarından sorumlu, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nu oluştururlar. Bu amaçla kurulmuş olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, ilgili yönetmelik kapsamında çalışmalarına devam etmektedir
 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa  Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu(İÜ-ADEK); üniversite genelinde eğitim-öğretim, araştırma, idari hizmetler (yönetim) ve topluma sunulan hizmetlerle ilgili kalite yönetim sistemi kurmak, program akreditasyonlarına hazırlık ve stratejik plan hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla ‘bütünleşik bir kalite yönetim sistemi’ çalışması yürütmektedir. Bu amaçla tüm üniversite genelinde ve hastanelerde; ISO 9001’i temel alan, bununla birlikte Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği (ENQA), Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK), EFQM vb. kalite ile ilgili sistem ve kuruluş esaslarını da içeren bütünleşik bir kalite yönetim sistemi alt yapısı hazırlanmıştır. Üniversite genelinde kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla akademik ve idari personelin hepsine ulaşmak hedeflenerek eğitim çalışmaları ve diğer faaliyetler yürütülmektedir. Üniversitenin tüm birimlerini kapsayan bütünleşik kalite yönetim sistemi çalışması, alanında ülkemizde en geniş ölçekli kalite çalışmasıdır.

Kaynak: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminin organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminin organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesinin (b) fıkrası, 26.11.2016 Tarih ve 29900 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

f)    Proje: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime ulusal ve/veya uluslararası ölçülerde katkı yapması ve ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın kurum içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,

g)   Proje Ekibi: Projenin yürütücüsü ve araştırma faaliyetlerinde bulunacak araştırmacıları, ğ) Proje    Yürütücüsü:    Araştırma    konusunu    öneren,    projenin    hazırlanmasından,

başvurusunun yapılmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan kurum mensubu öğretim üyesi veya doktora; eczacılık, tıp, veteriner ve diş hekimliklerinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kişiyi,

h)   Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,

ı)  Senato: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosunu,

i)    Sonuç Raporu: Proje için belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde, BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak, proje süreçlerinin yanı sıra yapılan çalışma ile ilgili detaylı bilginin aktarıldığı, sonuçların bilimsel yaklaşımlarla yorumlandığı ve karara bağlandığı, çıktılar ile ilgili bilgilerin aktarıldığı rapor metnini; Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezleri,

j)    Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’yı ifade eder.

Bilimsel Araştırma Proje Birimi

Prof .Dr.Ela TARAKCI BAŞKAN
Prof.Dr.Ahmet AKGÜL ÜYE
Prof.Dr. İpek YELDAN ÜYE
Prof.Dr.İlhan Kerem ŞENEL ÜYE
Doç. Dr Taner ARTAN ÜYE
Dr.Öğr.Üyesi Tülay YILMAZ ÜYE
Dr.Öğr.Üyesi Banu KUMBASAR ÜYE
Dr.Öğr.Üyesi Sera ÇETİNGÖK ÜYE


Detaylı bilgi için Bilimsel Araştırmaları Birimi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=iuc-bap-yonerge-son-senatoya-giden-sekil-12-ekim-2018.pdf


 

Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Projeler Ofisi Web sitesi için TIKLAYINIZ.